آموزش تعمیرات موبایل تیم فنی مهندسی آساموبایل http://asateam.ir 2019-09-21T21:39:06+01:00 text/html 2019-07-23T12:33:00+01:00 asateam.ir mahdi roohi پایه های cpu http://asateam.ir/post/1330 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>برای اولین بار در دنیا!!!!</b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>پایه های cpu </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">در دستگاه های مختلف</font><br> </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">این فایلها مختص تعمیرکاران هارد میباشد که قصد دارند تعویض و یا ریبال cpu هم انجام دهند اما با مشکل کنده شدن پایه یا اتصال چند پایه به هم مواجه می شوند. </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#000099">برای درک بهتر موضوع حتما ویدیو رایگان زیر را ببینید </font></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://uploadboy.me/direct/f17z9af1lev9/cpu.mp4.html"><img alt="" src="http://uupload.ir/files/9b9_coollogo_com-52190.png" "=""></a> </p><p><br></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ممکن است در اثر اشتباه هیت دادن cpu شما سردی لحیم بگیرد و دستگاه کار نکند و نیاز به ریبال داشته باشد&nbsp;</font></b></p> <p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">همچنین در صورتی که به مدل خاصی احتیاج دارید میتوانید از طریق ایدی زیر در تلگرام سفارش مورد نظر را ثبت کنید. </font></b></p> <p style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold">((200.000تومان)) </font></b></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b>telegram : asateam_taherian</b></font></p> <p><br></p> <p><strong>y600<br></strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262693" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y520</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262694" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y511</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262695" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y360</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262696" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y560</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262697" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y360</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262696" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y330</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262698" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y625</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262699" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>g630</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262700" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>g700</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262701" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>g750</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262702" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>h30 u10</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262703" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y635</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262704" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y550</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262705" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>lg G4</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262706" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>LG G3</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262707" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>g610</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262708" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>g730</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262709" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y5ii</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262710" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y6ii</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262711" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y6pro</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262712" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>y7 prime</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262713" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>j700h</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262715" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>j700f</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262716" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>j500h</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262717" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>j500f</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262718" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>j110h</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262720" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>j100h</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262719" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>a500h</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262721" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>p8</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262722" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>p8 lite</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262723" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>g6</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262723" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" "=""></a></p> <p><strong><br></strong> </p> <p><strong>p6</strong> </p> <p><a href="https://Zarinp.al/262725" target="" title=""><img alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif"></a></p><p><br></p><p><br></p><p>s7 edge</p><p><a href="https://Zarinp.al/262714" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎"></a></p> text/html 2019-07-20T23:57:09+01:00 asateam.ir mahdi roohi مشکل اسمارت کارت مدوسا پرو http://asateam.ir/post/1329 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-IransansBold">حل مشکل کار نکردن باکس</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-IransansBold">مدوسا پرو</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-IransansBold">ورژن مخصوص پروگرام هارد</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-IransansBold">بدلیل خطای اسمارت کارت</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-IransansBold">حتی بعد نصب اسمارت کارت</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-IransansBold">به همراه درایور مورد نیاز</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-IransansBold">و ستاپ اخرین ورژن</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4" face="Mihan-IransansBold">اختصاصی اساتیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">دوستان اصلا احتیاجی به نصب اسمارت کارت نیست. درصورتی که باکس در همان ابتدای استارت از برنامه خارج میشود یا وارد برنامه شده ولی موقع کانکت دوباره بدلیل اسمارت کارت خارج می شود فقط کافیست برنامه زیر را نصب کنید تا مشکل برطرف گردد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/x6xc_medusa_pro_setup_amp_drv_by_mahdi_roohi_www.asateam.ir.rar/" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/9b9_coollogo_com-52190.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2019-07-20T19:51:20+01:00 asateam.ir mahdi roohi پک های اموزشی ایفون http://asateam.ir/post/1328 <div style="text-align: center;"><font size="7" color="#cc0000">در انتظار بارگذاری</font></div> text/html 2019-07-02T14:56:22+01:00 asateam.ir mahdi roohi لیست هارد های مشابه http://asateam.ir/post/1326 <div style="text-align: center;"><font size="7">لیست هارد های مشابه گوشی ها</font></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="6">HUAWEI</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>:G610&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDAC SD7DP28C-4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMKJS000VM-B309&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>MK5U000VM-B309 change cid to kjs00m</b></div><div style="text-align: center;"><b>:G730 SD7DP28C-4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TP32A8JDAC ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDBC ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMKJS000VM-B309&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m</b></div><div style="text-align: center;"><b>G615 u10</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TP32A8JDAC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMKJS000VM-B309&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:G6 u00 u10 u20</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;SD7DP28C-4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMKJS000VM-B309</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:G630 u10</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;SD7DP28C-4G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDBC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMKJS000VM-B309&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:y550 l02&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP28C-4G OK</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;Y520 u22&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDDC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP24C-4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok(must write dump)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:Holt00,Holly u10</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TP32A8JDBC-4GB</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;b309 ok cid:h4g1d&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>g620s-l02&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP28C-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:G525 U00&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDAC</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP28C-4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMKUS000VM-B410 8g&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:u8950&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD5DH26A 4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:Y511</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TP32A4GDBC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:Y320 u30&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP24F-4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:Y320 u10&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDBC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMNJS000ZM-B205</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:g510&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD5DH24A-4G ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KM-B308 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KА-B308&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:y300&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD5DH24A-4G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KM-B308&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KА-B308</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:y600 u20&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDCC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDBC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMNJS000ZM-B205&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Y625 U32&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>TYDOFH221641RA&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDBC b309 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:y220 u10&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TA4GH2GDMCPR&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9DA4GH2GJBM&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KSLCGBL2RA2H2A&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMN5X000ZM-B209&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:y530 u00</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDCC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP28C-4G ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMKJS000VM-B309&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b410 8g ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>TYCOFH121638RA OK&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>y635-l21&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>rom1&gt;7456 MB JDMC8A64TP9H&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMKUS000VM-B410 change cid to ۹۰۰۱۴A483847316505077FA24D995252</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;y210d_y210 0200&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9DA4VH2GJMM</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;K524G2GACHB050</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:Y360 u61 :Y360&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP24C-4G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>TYCOFH121638RA</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TP32A4GDDC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMNJS000ZM-B205&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:y330 u11&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDCC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP24C-4G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMNJS000ZM-B205&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b309 ok change cid to 28c&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:H30 u10&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M42003GMR&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001&nbsp;</b><b>CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1WEMB-B031&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMFG8C4LBAIR 32g ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:H30 t00&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD7DP28C-4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;g620-UL01&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M31003GMR&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001 8g&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>G700:</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;rom2,3&lt;2mb SDIN7DP2-8G_ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD5C25A-8G ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1GEAC-B001_ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>sidn7du2-8g ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>sam b031 8g 16g ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>kMVUS000LM-B304 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b503 16g ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:p6 u06&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>kMVUS000LM-B304&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>kMVUS000LA-B304</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:16gb SD5C25A-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;P7-L10&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG2GEAC-B001&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>scl-u31(msm8909)</b><b>&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ64A8GTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;scl(mtk)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD8DR18C-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:Mate&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD5C25A-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>kMVUS000LM-B304&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:Mate 7&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMAG7A2JBAIR&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>kLMAG2GEAC-B002&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>S7-601u&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DP2-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD5C25A-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>s7-721u&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP65A8JDAC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8U000VM-B410 16g ok but only 8g usable&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>s7-701u&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1GEAC-B001 ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;(gr3</b><b>(TAG-L21</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;</b><b>KMQ310013M-B419&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:holly u19&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP18A8JDMC-16gb&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8X000VM-B412&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:G750&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M4200GMR&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLM8G1WEMB-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>:che2-ul00&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN8DE1-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:chm-u01&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1GEND-B031&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1WEMB-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;SDIN8DE1-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMBG6D1KBAIL</b></div><div style="text-align: center;"><b>ALE-L21&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMR310001M-B611</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TQ17A8JTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;Y560 u02&nbsp;</b><b>mtk v2�1</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;B412 16gb ok v2�0&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK7X000VM-B314&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>y560 u02 spd&nbsp;</b><b>sc7731G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ64A8GTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>S10-231u&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8X000VM-B412&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H60-L04&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMAG7A2JBAIR</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;kLMAG2GEAC-B002&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:vns l21(p9 lite)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQN10006M-b318&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>tit-u02&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ310013M-B419&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:kiw-l21&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMRE1000BM-B512&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>G7-L11&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ18A8JTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font size="6" style="" color="#ff0000"><b>HTC</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 616:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDAC ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDBC ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b410 8g ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 626G:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ64A8GTMC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Desire 500: H9TP32A8JDAC ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMKJS000VM-B309 ok 4gb</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMKUS000VM-B410 ok 8gb&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Desire 600:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMKUS000VM-B410&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP65A8JDMC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 610:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN8DE2-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG2WEMB-B031&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 728:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ310006A B419</b></div><div style="text-align: center;"><b>DESIRE 820s:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ17A8JTMC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Desire v(t328w):&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9DP32A4JJAC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KM-B308&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KA-B308&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 826:(msm8939)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M52103FMR&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 816g mt6592:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ7X000SA B315&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 620(mt6592)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ7X000SA B315&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 816q mt6752:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ17ABJTMC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 816w:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN8DE2-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M41103HPR 8g&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001 8g&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBM5G7A2JBAIR 16g&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Desire 820(A51_DTUL)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG2WEMB-B031&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Desire 300:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KM-B308&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Desire 310:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDBC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Desire 530&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ17AAETAC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>HTC T326e Desire SV:</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M42003GMR&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KA-B308&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9DP32A4JJA&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>one max:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DP4-16G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMFG8C4LBAIR 32g&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>TY90LH151636RA&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b001 not ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;htc one&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMBG4GE2A-A001&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 516w:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>b309&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>desire 830u&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMR21000BM–B809&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>m9u:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M64103EMR&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Klmbg4gend-b031</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" color="#ff0000">SAMSUNG</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>:g7102&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1WEMB-B031&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DU2-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:g130h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMN5X000ZM-B209&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>g313h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMN5X000ZM-B209&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:g350e&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMN5X000ZM-B209&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>;g530h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ72000SM-B316&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>g531h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQN1000SM-B316&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>g532g(mt6736)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ64AAETAC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:N7000&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMVYL000LM-B503&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:N7100&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMV3W000LM-B310&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:N900&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>TY90LH151636RA&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>L744141351KDD&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:N9005&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMBG4GEAC-B001 32gb&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMBG8D4KBAIR 32g</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:N910&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMBG7D2KBAIL&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:N7502&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMBG7D2KBAIL 16gb&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:G900h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>TY90HH131647RA&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMV3W000LM-B310</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:G930f&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H28U64222MMR</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:G5520&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ310013B–B419</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:G570f&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ310013B–B419</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:I9000 SDIN5C2-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:I9023&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN$C2-16G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:i9100&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMVYL000LM-B503</b></div><div style="text-align: center;"><b>:I9070&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN5C2-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DU2-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:I8190&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>sidn7du2-8g</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:I9500&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMV3W000LM-B310</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:i9505&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG4FEAB-B002</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:I9300&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMVTU000LM-B503</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMVYL000LM-B503</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;THGBMBG7D2KBAIL&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>TY90HH131625RA</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:i9300i</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;THGBMBG7D2KBAIL&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>i9301i&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG2GEAC-B002</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:i747m&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG4FE4B-B002&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:i9305&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMVYL000LM-B503&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:i9200&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DU2-8G&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1WEMB-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:i9205&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DU2-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLM8G1WEMB-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLM8G2FE3B-B001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:i8262&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KML7U000HM-B505</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KML7X000HM-B507</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:i9060&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK7X000VM-B314</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:i9192 SDIN7DU2-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:n5100&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG2GE4A-A001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLMAG2GE2A-A001 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>A002 ok for on logo problem</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:N8000&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG4FEJA-A002</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:p3100&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG4FEJA-A002</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMVYL000LM-B503 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>:p5100&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG2GE4A-A001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;p5200&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMBG7D2KBAIL&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>T325&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMBG7D2KBAIL</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;S5282</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMJJS000WA-B409&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>s7582&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK5X000YM-B314</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;S7272&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK5U00VM-B309</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;j700h</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;THGBMFG7C2LBAIL</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9CKNNNAETAPs</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;j500h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQN10006M-b318</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:j100h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDDC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:j110h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Kmnj2000zm-b207</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TP32A4GDDC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:j110f&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ32A6BTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;:j200h&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ64A8GTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;A3(A300h)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ310006M-B417</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;A5&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ310013M&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>G925F&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>K3RG3G30MM-MGCH</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;A800f&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMR2W0009M-A803</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;(T805(galaxy tab s&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMFG7C2LBAIL</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" color="#ff0000">SONY</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>c2305:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDAC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMN5X000ZM-B209</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;C6603-03&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG2GE2A-A001-16g</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBM5G7B2JBAIM-16g</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;c6902&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMAG2GEAC-B001 16gb</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;D2533-c3&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1GEAC-B001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;c5302&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;c2105:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1GEAC B001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;xperia t2&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBM5G6A2JBAIR</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;St26i:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS00KA-B308</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;C2005&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DP2-4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;THGBMAG5A1JBAIR</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;xperia u:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN5C2-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;(D2502(c3</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1GEAC B001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;mt27:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G2FE3B-B001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;E2333:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMR310001M-B611</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;e5333&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMR310001M-B611</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TQ17A8JTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;d2302:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBM5G6A2JBAIR 8gb</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;d5103&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DP2-8G�&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1GEAC-B001</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;d6503&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMBG7D2KBAIL 16gb</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;lt26i:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBM4G8D4GBAIE</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;Xperia XA Dual F3212&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ17ADFTAC</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" color="#ff0000">Lenovo</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>s820:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>only H9TP32A8JDAC and jdbc</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;a3000:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP17A8JDAC 16g ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;kmkus000vm-b410 8g</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMK5U000VM-B309 4g o</b><b>k</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;b412 stay on logo</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;A3300&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8U000VM-B410 ۸g&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>A3500:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8X000VM-B412 ok&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TP18A8JDMC-16gb</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;Lenovo A3500-FL&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK7X000VM-B314</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;a5500:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8X000VM-B412</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;A5000E:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8U000VM-B410</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;A7-30&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ64A8GTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;TB3-710i:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMF820012M-B305&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>B6000:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMK8U000VM-B410&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>A8-50LC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMF820012M-B305</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;Lenovo YOGA Tablet 2-830L</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLMAG2WEMB-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;Lenovo Vibe X2</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLMBG4WEBC-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;Lenovo S920</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TP32A8JDAC</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" color="#ff0000">Lg</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>D335&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>Kmq7x000sa-b315</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;D295&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>rom1 &gt;3728mb jdac</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;b309 ok 1m 1m 512kb</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;b410 ok but only 4g known in phone</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;E445&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDCC</b></div><div style="text-align: center;"><b>E612&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDCC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;E615&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMSJS000KM-B308&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SD5DH24A 4G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;D855&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN9DW4-16G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;THGBMFG8C4LBAIR 32g ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;(H815(g4</b></div><div style="text-align: center;"><b>THGBMFG8C4LBAIR 32g ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;(H818p(g4</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;THGBMFG8C4LBAIR 32g</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;B031 b001 ۷du2 ۷dp4 B503 B310</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;h324t&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMFJ20007M-B214</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H959:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLMBG4GEND-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;D160:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A4GDDC b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138&nbsp;</b><b>rom1:3728mb&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>D325&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDBC ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KMKJS000VM-B309 ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;kmk5x000vm-b314 8GB</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;b314 4g ok</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;D380&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDBC rom1&gt;3728mb&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP32A8JDAC rom1&gt;3728mb</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;b410 ok but only 4gb usable&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>D618&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1WEMB-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;D686&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TP65A8JDAC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;D690:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ7X000SA-B315</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;D724&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KLM8G1WEMB-B031&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>ls751&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ64A8GTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;K130E:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMF720012M-B214</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;k520dy:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>jy932</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;k430&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQ310013M-B419</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;K220DS&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>KMQE10013M-B318&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>(K200DS (X-Style</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;H9TQ17AAETAC&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>LG GS290&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>K522H1HACB-B060</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;P768(L90)&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M31002GPR</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLM8G2FE3B-B001 ok</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" color="#ff0000">ASUS</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b>k00s:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DU2-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;KLM8G1WEMB-B031</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;k012:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M42003GMR</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;asus silfie-z00ud&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H9TQ17ADFTMC</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;K00z:&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>SDIN7DU2-8G</b></div><div style="text-align: center;"><b>&nbsp;x013d(zb551kl):&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b>H26M52208FPR</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" color="#ff0000">Nokia</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">nokia xl:&nbsp;</div><div style="text-align: center;">KMJ5X000WM-B413</div> text/html 2019-06-16T09:11:35+01:00 asateam.ir mahdi roohi ست شابلون http://asateam.ir/post/1324 <div align="center"><font color="#000099"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold">شابلون</font></font></font></div><div align="center"><font color="#000099"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold">ست شابلون</font></font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansBold">قیمت: 400.000 تومان</font></font></div><div align="center"><a href="https://Zarinp.al/251403" target="" title=""><br></a><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><a href="https://Zarinp.al/240590" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/خرید_آنلاین.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div></div><div align="center"><div align="center"><font size="5" color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4" color="#000000">(باخرید این ست قادر به شابلون زدن 90 درصد تمامی آیسی های دستگاه های اندرویدی خواهید بود)</font></font></font></font></font></font></div></div><div align="center"><font color="#000099"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold">شابلون تکی هارد</font></font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansBold">قیمت: 45000 تومان</font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#FF0000"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></div><div align="center"><font color="#000099"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4" color="#000000">(باخرید شابلون تکی هارد یک ورق شابلون دریافت خواهید کرد که چندکاره خواهد بود و تمامی آیسی های هارد درآن جای داده شده است)</font><br></font></font></font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://www.namasha.com/v/LQ5DJkg3" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/sr2h_coollogo_com-5967316.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><a href="https://Zarinp.al/240590" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/خرید_آنلاین.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/jj9j_coollogo_com-15195264.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div></font><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/r9ez_coollogo_com-3925167.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/skhn_coollogo_com-28231387.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-06-16T05:36:04+01:00 asateam.ir mahdi roohi کرک میراکن http://asateam.ir/post/1322 text/html 2019-06-15T12:57:26+01:00 asateam.ir mahdi roohi قیمت ویژه ایزی جیتگ پلاس http://asateam.ir/post/1321 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">فروش ویژه ایزی جیتگ پلاس</font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">با اداپتور <br></font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">و فول پک</font></div><div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">به همراه گارانتی تست</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://www.namasha.com/v/LQ5DJkg3" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/sr2h_coollogo_com-5967316.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">قیمت : 3.600.000 تومان</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000"><br></font></div><a href="https://Zarinp.al/251387" target="" title=""><div align="center"><br></div></a><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><a href="https://Zarinp.al/240590" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div></font></font></font></div><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/jj9j_coollogo_com-15195264.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div></font><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/r9ez_coollogo_com-3925167.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/skhn_coollogo_com-28231387.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 10.6667px;" align="center"><br></div></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-04-15T06:41:55+01:00 asateam.ir mahdi roohi کرک رایگان emmc dongle http://asateam.ir/post/1319 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#FF0000" size="4">کرک emmc dongle</font><br>بصورت کاملا رایگان<br>به همراه کیجن <br>و اموزش تصویری راه اندازی<br>مناسب برای افرادی که ابزار سرویس دهی کوالکام ندارند و مخصوصا بعد تعویض هارد با مشکل مواجه می شوند.<br><br>دانلود فایل مورد نیاز و ویدیوی اموزشی<br></font><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://uploadboy.me/kn3vq5dmk0do/_%20emmc%20mahdi_roohi%20www.asateam.ir.rar.html" target="" title=""><img src="http://uupload.ir/files/9b9_coollogo_com-52190.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><br></div> text/html 2019-04-13T15:10:48+01:00 asateam.ir mahdi roohi دامپ L001 http://asateam.ir/post/1318 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="">فایل دامپ&nbsp;</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">L001&nbsp; &nbsp; ASUS</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">به همراه</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">رام 1و2و3</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">وتکست(راهنما)</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">وEXTCSD</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div style=""><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"></font></font><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">توجه: این فایل بارها توسط اساتیم تست شده و بعد از تست 100در100 برای خرید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است</font><br><br><font size="4">قیمت: 25000</font></font></font></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">ت</span></div><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237394" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237704" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237725" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237790" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237829" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237838" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237839" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><div align="center"><br></div></a></span><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><a href="https://Zarinp.al/240610" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></div></div></div><blogextendedpost style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(31, 31, 31);"><br></blogextendedpost></div> text/html 2019-04-13T15:05:26+01:00 asateam.ir mahdi roohi دامپ T00P http://asateam.ir/post/1317 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="">فایل دامپ&nbsp;</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">T00P&nbsp; ASUS</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">به همراه</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">رام 1و2و3</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div style=""><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"></font></font><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">توجه: این فایل بارها توسط اساتیم تست شده و بعد از تست 100در100 برای خرید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است</font><br><br><font size="4">قیمت: 25000</font></font></font></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">ت</span></div><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237394" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237704" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237725" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237790" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237829" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237838" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237839" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><div align="center"><br></div></a></span><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><a href="https://Zarinp.al/240608" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></div></div></div><blogextendedpost style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(31, 31, 31);"><br></blogextendedpost></div> text/html 2019-04-13T15:00:39+01:00 asateam.ir mahdi roohi دامپ T00D http://asateam.ir/post/1316 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="">فایل دامپ&nbsp;</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">T00D&nbsp; &nbsp;ASUS</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div style=""><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"></font></font><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">توجه: این فایل بارها توسط اساتیم تست شده و بعد از تست 100در100 برای خرید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است</font><br><br><font size="4">قیمت: 25000</font></font></font></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">ت</span></div><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237394" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237704" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237725" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237790" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237829" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237838" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237839" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><div align="center"><br></div></a></span><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><a href="https://Zarinp.al/240606" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></div></div></div><blogextendedpost style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(31, 31, 31);"><br></blogextendedpost></div> text/html 2019-04-13T14:55:44+01:00 asateam.ir mahdi roohi دامپ P01V http://asateam.ir/post/1315 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="">فایل دامپ&nbsp;</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">P01V&nbsp; ASUS</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">به همراه</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">رام 1و2و3</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">وEXTCSD</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div style=""><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"></font></font><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">توجه: این فایل بارها توسط اساتیم تست شده و بعد از تست 100در100 برای خرید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است</font><br><br><font size="4">قیمت: 25000</font></font></font></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">ت</span></div><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237394" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237704" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237725" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237790" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237829" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237838" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237839" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><div align="center"><br></div></a></span><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><a href="https://Zarinp.al/240604" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></div></div></div><blogextendedpost style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(31, 31, 31);"><br></blogextendedpost></div> text/html 2019-04-13T14:50:20+01:00 asateam.ir mahdi roohi دامپ K016 http://asateam.ir/post/1314 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="">فایل دامپ&nbsp;</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">K016&nbsp; ASUS</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div style=""><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"></font></font><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">توجه: این فایل بارها توسط اساتیم تست شده و بعد از تست 100در100 برای خرید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است</font><br><br><font size="4">قیمت: 25000</font></font></font></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">ت</span></div><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237394" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237704" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237725" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237790" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237829" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237838" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237839" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><div align="center"><br></div></a></span><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><a href="https://Zarinp.al/240600" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></div></div></div><blogextendedpost style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(31, 31, 31);"><br></blogextendedpost></div> text/html 2019-04-13T14:44:23+01:00 asateam.ir mahdi roohi دامپ K01U http://asateam.ir/post/1313 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="">فایل دامپ&nbsp;</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">K01U&nbsp; &nbsp;ASUS</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div style=""><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"></font></font><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">توجه: این فایل بارها توسط اساتیم تست شده و بعد از تست 100در100 برای خرید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است</font><br><br><font size="4">قیمت: 25000</font></font></font></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">ت</span></div><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237394" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237704" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237725" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237790" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237829" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237838" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237839" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><div align="center"><br></div></a></span><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><a href="https://Zarinp.al/240595" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></div></div></div><blogextendedpost style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(31, 31, 31);"><br></blogextendedpost></div> text/html 2019-04-13T14:36:46+01:00 asateam.ir mahdi roohi دامپ K01F http://asateam.ir/post/1312 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="">فایل دامپ&nbsp;</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">K01F&nbsp; ASUS</font></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 8pt; text-align: center;"><br></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div style=""><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"></font></font><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">توجه: این فایل بارها توسط اساتیم تست شده و بعد از تست 100در100 برای خرید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است</font><br><br><font size="4">قیمت: 25000</font></font></font></font></font><span style="font-size: large; font-family: Mihan-IransansBold;">ت</span></div><div align="center"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><div align="center"><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237394" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237704" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237725" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237790" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237829" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237838" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><div align="center" style="font-size: 8pt;"><span style="font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a><a href="https://zarinp.al/237839" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"></a></span><a href="https://zarinp.al/236777" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><div align="center"><br></div></a></span><div align="center" style="font-size: 10.6667px;"><a href="https://Zarinp.al/240592" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8205482942/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.gif" alt="Image result for ‫خرید انلاین‬‎" style="max-width: 610px;"></a></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></font></font></font></div></font></div></font></font></font></font></font></font></div></div></div><blogextendedpost style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; background-color: rgb(31, 31, 31);"><br></blogextendedpost></div>